Vodácký oddíl TJ Union Plzeň

V nezbytném jednotni, v pochybném svobodni a ve všem s pochopením.

Přestavitelná překážka  pro  Rodeo na divoké vodě na vyústění náhonu Kalikovského mlýna.

Vypracoval :                           Vodácký oddíl TJ Union Plzeň,                                            04.2010

Kontakty:     předseda TJ Union Plzeň:               Jiří Mrkos,                 tel. 724 888 555

zpracovatel Provozního řádu:                               Jakub Helus,             tel. 608 220 922

Kalikovský mlýn (provozní):                                p. Liška,                     tel. 739 627 678

Kalikovský mlýn (restaurace, možnost vypnutí turbiny): tel. 373 730 219


Vysvětlení pojmů

Naviják 1: Naviják je umístěn v prostřed betonového kastlíku. Ovládá střední lanové závěsy- zdvihá spoj obou desek.

Naviják 2: Naviják je umístěn na kraji betonového kastlíku – proti proudu. Ovládá krajní lanové závěsy- u válce/spotu. Zdvihá okraj druhé desky u spotu.

První hrana: – hrana na spoji obou desek (hrana zatěsněná gumovým pásem viditelným shora)

Druhá hrana: – hrana desky u spotu (hrana zakončená s ocelovým profilem viditelným skrz vodu shora)

Klidová poloha PlaySpotu: Poloha, kdy jsou obě hrany PlaySpotu (tj. i obě desky) v dolní poloze a na PlaySpotu voda volně protéká bez tvoření vlny nebo válce. Taková poloha, kdy ani při případném sklopení jezu na Štruncových sadech nebude mít za následek tvorbu válce. Zároveň je uzamčen kastlík s navijáky.

 

A. Obecná ustanovení

 1. Na Spotu musí být přítomni vždy alespoň 2 vodáci, z toho alespoň jedna Odpovědná osoba proškolená v manipulaci s PlaySpotem. Tato Odpovědná osoba musí být zároveň znalá jízdy na divoké vodě ve válci a znalá záchrany na divoké vodě.

Provozní deník

 1. Před každou manipulací z Klidové polohy PlaySpotu a po skončení ježdění po manipulaci zpět do Klidové polohy PlaySpotu bude tato manipulace zapsána do Provozního deníku PlaySpotu, který bude trvale k dispozici v kastlíku navijáků. Zápis bude min. obsahovat datum a čas manipulace (z Klidové polohy na polohu pro ježdění  / zpět do Klidové polohy), jméno, příjmení a podpis Odpovědné osoby. Zápis o uvedení zpět do kidovéí polohy po skončení ježděni bude navíc obsahovat počet vodáků, kteří za celou dobu jezdili.
 2. V případě, že Odpovědná osoba bude vystřídána jinou Odpovědnou osobou, bude o tom proveden zápis min. s časem předání, komu bylo předáno (jména  příjmení přebírajícího) a s podpisem předávajícího i přebírajícího.
 3. Odpovědná osoba nesmí opustit místo PlaySpotu, dokud není PlaySpot v Klidové poloze, může jezdit na vodě, pokud zabezpečí navijáky proti manipulaci.
 4. Odpovědná osoba je zároveň zodpovědná za uzamčení kastlíku s navijáky a branky na lávce. Vždy je před uzamčením nutno vypnout bateriový odpojovač (přepnout do polohy rovnoběžně s kabelem).
 5. Odpovědná osoba odpovídá za lidi, pohybující se po ostrově, který je v majetku Kalikovského mlýna.

Obecná ustanovení k manipulaci

 1. Překážku zdvihat tak, aby druhá hrana byla v úrovni hladiny dolní vody, max. ca 10 cm nad ní. (resp. při max. průtoku náhonem zdvihat tak, aby rozdíl hladin činil max. cca  75 cm). Jinak bude válec příliš silný a nepůjde z něj odjet!
 2. Po zdvižení překážky chvíli trvá, než dojde k naplnění náhonu od mlýna ke spotu a spotem bude protékat původní množství vody (zejm. při malých průtocích Mží resp. turbinou mlýna, až 5 minut).
 3. Při plnění náhonu zároveň poklesne na dobu až 10 minut hladina v řece a pod Spotem.

10. Po sklopení překážky naopak bude chvíli průtok výrazně vyšší, než vyteče nadržená voda z náhonu.

11. Doporučuje se proto neprovádět časté větší manipulace, neboť vždy trvá, než se vyrovnají hladiny nad Spotem a pod Spotem v řece, a to až ca 10 minut.

12. Tyto manipulace se dále na toku Mže neprojeví, neboť nedaleko pod spotem začíná vzdutí jezu na Štruncových sadech, kde se tyto manipulace zcela utlumí.


B. Zdvihání

 1. Zapnout bateriový odpojovač (přepnout do polohy kolmo na kabel).
 2. Mírně přitáhnout oba navijáky (doporučuji současně o ca 20cm, ne více, zatížení a tím odběr proudu je při deskách dole malé)
 3. Přitáhnout střední naviják 1 o potřebnou délku lana (zdvihnout hranu 1 na spoji desek).
 4. Dotáhnout krajní naviják 2 o potřebnou délku lana (zdvihnout hranu 2 u spotu).
 5. Pokud bude malý průtok turbinou, je možno, než nateče na desky voda, odtlačit boční zužující desky od betonové stěny, zajistit dřevěným klínem, a získat tak užší válec s vyšší vrstvou vody.
 6. Doštelovat zdvih obou hran tak, aby byla překážka v kýžené poloze. Pozor, voda  až 5 minut natéká a dalších 5 minut se dorovnává spodní hladina! Nejít jezdit hned po vyzdvižení, že je válec OK, voda může natéci a válec být příliš silný.
 7. 7) Vypnout bateriový odpojovač (přepnout do polohy rovnoběžně s kabelem

Důležité upozornění:

 1. a) Pokud by se zdvihla hrana 1 (střední) výše jak 1,3 m nad hranu 2 (u spotu), došlo by k nevratnému poškození kloubu mezi deskami!!
 2. Ve zdvižené poloze nepřitahovat oběma navijáky najednou. Na to nejsou dimenzované baterie (proud ca 800A).
 3. Nejdříve je třeba z Klidové polohy přitáhnout mírně oba navijáky, viz bod 2), popř. nejdříve krajní naviják 2 ca o 0,5m (zdvihnout hranu 2 u spotu, aby se ocelový rám nešoupal o dno).

Vhodná poloha

Vhodná je poloha, kdy je druhá hrana (u spotu) na hladině dolní vody až ca 10 cm nad hladinou DV. Druhá deska by měla stoupat v úhlu cca 15 stupňů proti proudu vody, tj. první hrana (ve středu) by neměla být příliš vysoko.

C. Pokládání

Po skončení každého jezdění (pokud bude pauze mezi dalším jezděním delší jak ca 3 hodiny) spot sklopit dolů, aby nebránil odtoku vody od mlýna. Nechávat lana v dolní poloze mírně napnutá!

 1. Zapnout bateriový odpojovač (přepnout do polohy kolmo na kabel). Tím se zapne zvuková signalizace.
 2. Povolit střední naviják 1 o potřebnou délku lana (dát dolů střední hranu 1).
 3. Povolit krajní naviják 2 o potřebnou délku lana (dát dolů hranu 2 u spotu).
 4. V případě povolení lan oba navijáky mírně dotáhnout
 5. Vypnout bateriový odpojovač!! (přepnout do polohy rovnoběžně s kabelem).

Důležité upozornění

 1. Nejdříve je třeba povolit vždy střední naviják 1 (dát dolů střední závěs). Pokud by se zůstal střední závěs výše více jak 1,3 m nad závěsem u spotu, došlo by k nevratnému poškození kloubu mezi deskami!!
 2. Dolů je možno, pokud je manipulant zručný, sjíždět s oběma závěsy / s oběma navijáky najednou.
 3. Dolů nesjíždět přerušovaně (silné opotřebení brzdy v navijáku), ale až skoro dolů, tam již nemá voda takový přítlak na desky.
 4. Ke dnu dojíždět opatrně, aby se lana nepovolila (povolí-li se lano na bubnu a pak se poškozuje při navíjení). Lana nechávat i v dolní poloze mírně napnutá.

D. Demontáž navijáků před povodní

Pokud budou průtoky ve Mži cca nad 25 m3/s, popř. bude velká povodeň na Radbuze (cca nad 200 m3/s), hrozí zatopení baterií a navijáků a je nutné je demontovat.

Pro demontáž jsou zapotřebí klíče 13 (na schody), 17 (na lanové svorky) a 19 (na navijáky).

Postup demontáže (předpokladem jsou desky spotu v dolní poloze):

 1. Odmontování stupů a okopů schodu u kladek v horní části schodiště a posledního schodu dole u navijáků.
 2. Odpojení lana vedoucího od navijáku 1 od konstrukce pod spodním schodem u navijáku.
 3. Navinutí odpojeného lana do navijáku 1 (pozor, aby se lano neuskříplo při průchodu kladkou)
 4. Odpojení lana vedoucího od navijáku 2 od dvou pokračujících lan
 5. Navinutí odpojeného lana do navijáku 2

V případě, že není napájení navijáků, je možno v pravém úhlu přetočit T-

 1. Odpojit a vyjmout baterie a odšroubovat navijáky (nejprve spodní šrouby, pak horní).
 2. Přišroubovat zpět schody

Důležité: neodpojovat lana vedoucí k závěsům desek Spotu! Jsou nastavená pro vodorovný chod hran spotu!

Postup opětovné montáže:

Předchozí postup opačně.

E. Údržba

 1. 1. Kontrolovat navíjení lan do bubnů navijáků. Navíjené závity by neměly přeskakovat přes sebe, jinak se lano třepí!  Lana nepovolovat úplně, pak se závity povolují a přeskakuje to.
 2. Pokud se bude lano v některém místě více třepit, bude vhodné lano zkrátit:
  1. Lano navijáku 1 (střední hrana) povolit pod spodním schodem u uchycení na konstrukci a zkrátit o roztřepenou délku lana
  2. Lano navijáku 2 (hrana u spotu) povolit pod horním schodem u „rozdvojení“ lan a zkrátit o roztřepenou délku lana
 3. Jednou ročně z jara eventuelně promazat mosazná pouzdra kladek
 4. Dále je vhodné kontrolovat při navíjení lana a kladky umístěné v lávce, zda nějak nevibrují, nezachytávají se někde, nebo zda nejde navíjení příliš ztuha.
 5. 5. Nabíjení: pokud se jezdí každý den, 1x týdně zapnout nabíječku na 12 až 24 hodin na proud do 6A na 24V. Pozor na kontakty (zkrat) a polaritu!  + pól nabíječky na + pól baterky u kabelů k navijákům, -pól  nabíječky na – baterky u kabelů k navijákům.

Přílohy:

 1. Půdorys playspotu - označení hran a navijáků:

nakresplayspotu

Přihlaš se, aby jsi mohl komentovat

Vodácký oddíl TJ Union Plzeň, Radčická 4,  Plzeň

Copyright © 2014. All Rights Reserved.


Our website is protected by DMC Firewall!