Vodácký oddíl TJ Union Plzeň

V nezbytném jednotni, v pochybném svobodni a ve všem s pochopením.

pravidlaPravidla Českého poháru vodáků

schválená výborem sekce vodní turistiky ČSK

na schůzi dne 29. ledna 2009.

 

 

1. Základní ustanovení

1.1. Tato pravidla jsou závazná pro závody vodáků Český pohár vodáků (dále jen ČPV).

1.2. Závody ČPV vypisuje a řídí výbor sekce Vodní turistiky Českého svazu kanoistů (dále jen VT ČSK).

1.3. Závody ČPV jsou dlouhodobou soutěží, která se skládá z každoročně stanoveného počtu závodů. Závody se konají v průběhu celé vodácké sezóny a jsou vypisovány v celostátním kalendáři akcí na příslušný rok.

1.4. Právo účasti na závodech ČPV mají členové ČSK i vodáci, kteří nejsou členy ČSK.

a) mládež - věk do 16 let

b) dospělí - věk od 16 let výše

Závodník je do věkové skupiny mládež ještě zařazen, pokud v roce dovrší stanovené věkové hranice 16 let.

Pro věkové skupiny jsou vypisovány tyto kategorie:

mládež - K1 hoši, K1 dívky, C2 mládež

dospělí - K1 muži, K1 ženy, C1 dospělí, C2 dospělí

Typ lodi není určen, ale soutěžící smí v průběhu závodu použít jen jednu loď.

1.5. Účastníci, kteří jsou nositeli výkonnostních tříd ve vodním slalomu, jsou z dílčího i celkového hodnocení ČPV vyloučeni. Při přihlašování jsou povinni toto oznámit.

Přihlášky k závodu musí obsahovat název a číslo oddílu podle aktuálního adresáře ČSK, jméno, příjmení a rodné číslo závodníka. V kategorii C2 jméno, příjmení a rodná čísla obou závodníků. V kategorii C2 mohou být závodníci z různých věkových skupin. Takto sestavená posádka je zařazena do věkové skupiny podle příslušnosti staršího člena posádky. Přihlášky se podávají pouze pro jednotlivce. Do soutěže oddílů se přihlášky nepodávají. Výsledky oddílů se počítají z výsledků jednotlivých členů oddílu. V případě, že během soutěže dojde na C2 ke změně jednoho člena posádky, bude tato hodnocena jako nová posádka. Závodníci do 18 let nemají právo samostatné přihlášky. Právo přihlašovat a zodpovědnost za tyto závodníky má vysílající složka. Každý soutěžící je povinen seznámit se s pravidly ČPV vydanými ke dni 29. ledna 2009,  zejména pak s bodem 2. Bezpečnostní podmínky a bodem 1.7. Ochrana osobních údajů. Bod 1.7. uvede pořadatel v přihlášce a každý závodník nebo jeho zákonný zástupce jej stvrdí svým podpisem. Vysílající složka je zodpovědná za správné vyplnění přihlášky.

1.6. V celkovém hodnocení soutěže budou vyhodnoceni a odměněni pouze registrovaní členové ČSK a oddíly organizované v ČSK (viz 7.2.). Podle finančních možností sekce VT ČSK mohou být oddíly odměněny finančně. Vítězové jednotlivých kategorií v celém seriálu ČPV získají titul „Vítěz Českého poháru vodáků" a pohár. Losování případné hlavní ceny od sponzora závodů proběhne z řad členů v ČSK registrovaných závodníků, kteří absolvovali nejméně 4 závody ČPV v příslušném roce.

1.7. K jednoznačné identifikaci posádky při zpracování výsledků ČPV je použito jméno, příjmení, rodné číslo závodníka (posádky), jméno a číslo oddílu. Zpracování výsledků jednotlivých závodů provádí pořádající oddíl, celkové vyhodnocení výsledků provádí sekce Vodní turistiky ČSK. Zpracovatelé se zavazují, že využijí osobních dat závodníků pouze k identifikaci posádky při zpracování výsledků soutěží pořádaných v rámci Českého poháru vodáků a dále je nijak nezneužijí, jak stanoví zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.2. Bezpečnostní podmínky

2.1. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pořadatele ani ČSK (Český svaz kanoistů) nelze činit odpovědné za nehody a hmotné škody vzniklé během závodu.

2.2. Závodníci musí být dobrými plavci, za což odpovídá přihlašovatel, který závodníka přihlašuje. Závodník je povinen mít během celého závodu na těle upevněnou plovací vestu splňující normu EN 393 a na hlavě vhodnou ochrannou přilbu. Za toto vybavení zodpovídá přihlašovatel. Při nesplnění bezpečnostních podmínek musí pořadatel závodníka diskvalifikovat.

2.3. Závodník musí být v lodi upevněn tak, aby se při zvrhnutí lodě byl schopen sám vyprostit. Loď musí být zabezpečena proti potopení a vybavena vhodným chytacím zařízením.

2.4. Plovací vesty, přilby, zabezpečení proti potopení a chytací zařízení lodě musí být funkční během celého závodu.

2.5. Závodník je povinen zvláště pečlivě dodržovat veškerá bezpečností ustanovení daná těmito pravidly a určená pořadatelem v propozicích a při výkladu trati.

2.6. Za závodníky mladší 18 let zodpovídá vysílající složka.

 

3. Organizace a průběh závodu

3.1. Činovnický sbor závodu tvoří:

- ředitel závodu

- hlavní rozhodčí

- stavitel trati

- hospodář

Činovnický sbor řídí přípravu i vlastní průběh závodu, přihlášky, výdej startovních čísel, stavbu trati, záchranu, občerstvení.

Ředitel závodu odpovídá za uspořádání a průběh závodu po organizační stránce, přijímá protesty k organizaci a průběhu závodu a je zodpovědný za jejich řešení.

Hlavní rozhodčí je odpovědný za dodržování platných pravidel. Školí brankové rozhodčí, přiděluje jednotlivým rozhodčím branky, kde budou rozhodovat. Přijímá protesty proti výsledkům závodu a je zodpovědný za vyřízení protestů proti výsledkům závodu. Schvaluje trať a na základě zápisu o poškození branky během závodu musí rozhodnout o případném anulování branky.

Stavitel trati odpovídá za návrh a realizaci trati tak, aby odpovídala stanoveným pravidlům a využívala co nejvíce terénu a jeho rozmanitosti. Trať by měla obtížností odpovídat významu závodu.

Hospodář závodu zpracovává rozpočet a vyúčtování závodu. Řídí ekonomickou stránku závodu.

3.2. Na nebezpečných místech zajišťuje pořadatel záchranu, event. je označí jako povinná přenášení.

3.3. Protest proti průběhu závodu musí protestující podat písemně řediteli závodu. Ten musí protest vyřešit do ukončení závodu a rozhodnutí oznámit protestujícím ihned. Protest proti výsledkům závodu musí protestující podat písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 5 dnů po obdržení výsledků. Hlavní rozhodčí musí zaslat protestujícímu rozhodnutí písemně do 5 dnů po obdržení protestu.

Odvolání proti rozhodnutí o protestu je možno podat písemně k výboru sekce VT ČSK nejpozději do 5 dnů po obdržení rozhodnutí. Rozhodnutí výboru sekce VT je konečné a nelze se proti němu odvolat. Protest za jednotlivé závodníky podává osoba pověřená oddílem. Toto uvede prohlášením v protestu.

3.4. Sbor rozhodčích zajišťuje pořadatel závodu a skládá se z hlavního rozhodčího, startéra, brankových rozhodčích a cílového rozhodčího.

 

Hlavní rozhodčí viz 3.1.

Startér zodpovídá za startování podle pravidel v určeném pořadí a čase. Vede protokol odstartovaných čísel a jejich startovních časů. Kontroluje, zda má závodník na těle upevněnou plovací vestu a na hlavě upevněnou přilbu. Pokud závodník tyto podmínky nesplní, startér jej nepřipustí na start a důvod zaznamená do startovní listiny. Toto bude uvedeno ve výsledkové listině. Za čitelné upevnění startovního čísla na těle zodpovídá závodník.  Nenastoupí-li závodník na start v čase jemu určeném startovním číslem, může odjet na trať později, ale jen s povolením startéra, který mu zapíše původně plánovaný startovní čas a současně 20 trestných bodů. Zpozdilému závodníkovi je do závodu počítán dosažený čas jako rozdíl mezi časem v cíli a původně plánovaným startovním časem. Pokud závodník neprojede startem, je diskvalifikován. Startování je intervalové na pevně stanovený čas. Interval určí pořadatel a uvede jej nejpozději při výkladu trati. Minimální start. interval je 30 sekund. Závodník je povinen se seznámit s nákresem trati a způsobem startu, který určí pořadatel a s časem svého startu. Pořadatel je oprávněn přerušit startování z technických důvodů (např. dojde-li ke stržení branky). Pořadí startujících se tím nemění, dojde pouze k posunu startovních časů.

Brankový rozhodčí posuzuje jak závodník projede branku. Označí správné projetí vodorovným proškrtnutím okénka brankového protokolu. Trestné body zaznamená příslušnou číselnou hodnotou (viz odst. 5). Průjezd branky, jejíž tyče byly rozhoupány větrem nebo předchozím závodníkem se posuzuje tak, jako by tyče visely v ideální svislé poloze. Dbá na to, aby brankové tyče visely podle pravidel v průběhu celého závodu (viz odst. 4.4.). V případě, že dojde k poškození branky, zaznamená brankový rozhodčí přesný čas a rozsah poškození branky do brankového protokolu.

Cílový rozhodčí odpovídá za řádné měření a zaznamenávání časů všech lodí, které závod dokončily, do cílového protokolu. Čas zaznamenává s přesností na sekundy. Má povinnost kontrolovat, zda má závodník na těle upevněnou plovací vestu a na hlavě upevněnou ochrannou přilbu. Pokud tomu tak není (byť jen u jedné části vybavení), zaznamená tuto skutečnost do cílového protokolu a závodníka musí diskvalifikovat. Cíl musí být zřetelně a dobře viditelně vyznačen brankou umístěnou tak, aby plynule navazovala na proud, aby jí bylo možno bez potíží projet. Závodníkova jízda je ukončena, když loď a tělo (u C2 obě těla) projde prostorem mezi dvěma tyčemi.

 

4. Technická ustanovení

4.1. Řeka závodu je peřejnatá, rychle tekoucí voda, která obsahuje rozmanité přírodní překážky.

4.2. Minimální délka trati je 5 km, v odůvodněných případech může výbor ČPV povolit výjimku z délky trati. Trať obsahuje 15 - 25 branek. Staví se kombinací povodných a protivodných branek, shýbaček, povinného přistání a xylofonu s využitím vodních proudů, břehů a překážek v řece tak, aby byl závodník nucen prokázat vyšší vodáckou technickou zdatnost. Pořadatel je povinen zařadit na trati alespoň 3 druhy z těchto bodovaných míst. Trať nesmí závodníka zavést do míst životu nebezpečných nebo tam, kde je možnost rozbití lodě. Základním požadavkem na stavbu tratí je vždy bezpečnost vodáků. Trať by měla poskytovat stejné podmínky jak pro praváky tak i pro leváky v kanoistických disciplínách.

4.3.1. Branku širokou 120 - 350 cm tvoří dvě svislé tyče kruhového průřezu 3 - 5 cm. Branky jsou barevně odlišeny takto:

a) branky, kdy jsou tyče natřeny střídavě pruhy (délky cca 20 cm) bílou a zelenou barvou nazýváme povodné. Směr jízdy lodi v těchto brankách je totožný se směrem vodního proudu.

b) branky, kdy jsou tyče střídavě natřeny pruhy (délky cca 20 cm) bílou a červenou barvou nazýváme protivodné. Směr jízdy lodi v těchto brankách je proti směru vodního toku.

c) branky, kdy jsou svislé tyče natřeny střídavě pruhy (délky cca 20 cm) bílou a zelenou barvou a které jsou doplněny vodorovnou tyčí natřenou střídavě pruhy (délky cca 20 cm) bílou a zelenou barvou nazýváme shýbačka. Vodorovná tyč je zavěšena kyvně ve vhodné výšce nad hladinou tak, aby umožňovala projetí po sehnutí se závodníka kterékoliv kategorie. Směr jízdy lodi v těchto brankách je totožný se směrem vodního proudu.

4.3.2. místo na břehu označené tyčemi natřenými střídavě pruhy (délky cca 20 cm) bílou a červenou barvou vzdálenými od sebe cca 5 až 10 m nazýváme povinné přistání.

4.3.3. místo na řece označené svislými tyčemi natřenými střídavě pruhy (délky cca 20 cm) bílou a černou barvou, vzdálenými od sebe cca 30 cm nazýváme xylofon a představuje neprůjezdnou překážku na vodním toku. Šířku takto vyznačeného místa (tj. počet tyčí) stanoví pořadatel.

4.4. Branky jsou zavěšeny nad vodou tak, aby byl spodní konec tyče minimálně 20 cm nad vodní hladinou. Vlny, válce apod. se tyčí nesmí dotýkat ani s nimi hýbat. Start musí být z vodní hladiny.

4.5. Pořadí bodovaného místa musí být vyznačeno dobře viditelným číslem zavěšeným v horní části branky. Ze strany, kde je číslo branky škrtnuto (šikmo z rohu do rohu), je průjezd branky zakázán. Startovací branka má číslo 1, cílová branka má poslední číslo v číselné řadě bodovaných míst.

4.6. Branky se projíždí v pořadí čísel z té strany, kde není číslo škrtnuto libovolně přímou nebo zpětnou jízdou tak, že loď (nebo její část) a tělo závodníka (přinejmenším celá hlava, u C2 obou závodníků), musí projít prostorem branky mezi tyčemi (protnout spojnici obou tyčí) a opustit je předepsaným směrem. Podjetí (lodě, pádla, paže) pod tyčkami bez dotyku nemá vliv na posuzování. Loď (nebo její část) se posuzuje jako projíždějící spojnicí mezi tyčemi v okamžiku, kdy spojnici protíná trup.

a) Průjezd branky či minutí xylofonu začíná v okamžiku

- kdy jakákoliv část těla (trup a hlava závodníka, u C2 kteréhokoliv z obou závodníků) protne spojnici mezi tyčemi jakékoliv dosud neabsolvované branky či pomyslnou přímku linie tyčí xylofonu,

- kdy se loď, pádlo nebo tělo dotkne tyče.

b) Průjezd branky končí v okamžiku,

- kdy začne projíždění kterékoliv další branky (viz bod a))

- kdy celá loď opustí branku

Povinné přistání závodník splní tím, že v místě označeném jako povinné přistání zajede ke břehu, uvede loď do klidu a dle podmínek se dotkne břehu rukou nebo pádlem. V kategorii C2 stačí dotyk 1 člena posádky.

Po ukončení průjezdu brankou nemají dotyky na branky již projeté na hodnocení vliv.

4.7. Trať musí být vytyčena tak, aby byla bodovaná místa dobře viditelná a aby bylo možné objektivní rozhodování. Trať závodu může pořadatel vytyčit pro všechny věkové skupiny stejnou. Rozdělení podle věku provede na výsledkové listině. Pro věkovou skupinu mládeže může trať zkrátit nebo vypustit obtížná bodovaná místa. Bodovaná místa, která jsou pro mládež vypuštěna, jsou z obou stran označena škrtnutým písmenem „M". Pro věkovou skupinu mládeže je možné vytyčit samostatnou trať. Všechny tyto skutečnosti je pořadatel povinen uvést v propozicích závodu, vyznačit na schématickém plánu trati a upozornit při výkladu trati.

4.8. Před vlastním závodem je pořadatel povinen vyvěsit schematicky nakreslenou trať a provést zřetelně výklad trati. Pořadatel má povinnost zakázat sjíždění nebezpečných míst pod sankcí diskvalifikace, což uvede při výkladu trati. Závodník je povinen se seznámit s výkladem trati a případné zákazy respektovat.

4.9. Brankoviště. Pořadatel je povinen umístit zřetelná návěští (červený praporek o rozměrech min. 30 x 30 cm) před a za bodovacími místy (brankovišti) v potřebné vzdálenosti, nejméně však 20 metrů.

4.10. Závěrečná loď. Pořadatel je povinen ukončit závod jasně označenou závěrečnou lodí, která má za úkol informovat rozhodčí a závodníky o ukončení soutěže. Tato závěrečná loď vyplouvá nejdříve 15 minut po poslední odstartované lodi a nesmí žádnou závodící loď předjet. Ty lodě, které nejsou schopny z technických či jiných příčin pokračovat, je oprávněna vyzvat, aby odevzdaly startovní číslo a nepokračovaly v závodě.

 

5. Bodování

5.1. 0 trestných bodů (t.b.) - čisté projetí, loď projela v souladu s bodem č. 4.6. bez dotyků tyčí. Za čisté projetí (0 t.bodů) je považováno, když se závodník (loď, pádlo) dotkl tyče rozhoupané závodníkem jedoucím před ním, větrem apod. a přitom se nachází v prostoru vymezeném pomyslnými tyčemi v ideální svislé poloze, dále je za čistý průjezd považována situace, kdy je ze správného plnění vytlačen cizím tělesem (např. raftem). Beztrestným je dále opuštění lodě v brankovišti, učiní-li tak soutěžící vysloveně proto, aby včas pomohl zvrhnuté lodi a její posádce, kdy jeho včasný zásah zabrání možnosti úrazu, poškození či ztrátě lodi nebo dokonce utonutí závodníka.

 5.2. 5 t. b. - loď projela brankou v souladu s pravidly, ale loď, pádlo, tělo, hlava nebo výstroj závodníka se dotkly (jednou nebo vícekrát) jedné nebo obou tyčí, případně vodorovné tyče ve shýbačce, či krajní tyče xylofonu. Trestné body se započítávají, i když došlo k dotyku před projetím branky.

5.3. 20 t. b. nesprávné projetí:

= průjezd byl zahájen, ale tělo závodníka neprošlo prostorem mezi tyčemi (u C2 stačí jedno tělo).

= průjezd z nesprávné strany branky, kde je přeškrtnuté číslo.

= zvrhnutí v brance, tělo závodníka (u C2 stačí jedno tělo) prošlo mezi tyčemi pod vodou, neprošlo prostorem mezi tyčemi nad vodou.

- úmyslné odhození tyče závodníkem (rukou, pádlem, tělem, hlavou) tak, aby byl umožněn průjezd těla. Za odhození se nepovažuje, pokud byla tyč rozhoupána větrem nebo předcházejícím závodníkem nebo jezdcem

- nedokončený průjezd - závodník prošel tělem prostor mezi tyčemi, loď však neopustila branku v přikázaném směru, ale zacouvala proti přikázanému směru jízdy a projela brankou zpět

- vynechání branky - závodník projel v číselném pořadí jakoukoliv další branku nebo opustil brankoviště

- úmyslné vystoupení z lodi v brankovišti vyjma zvrhnutí nebo opakovaný průjezd brankovištěm.

- průjezd xylofonem

- neodstartování v určeném pořadí a čase.

- loď nepřistála v brankami označeném prostoru povinného přistání

Ve sporných případech se rozhoduje ve prospěch závodníka.

5.4. Brankový rozhodčí do brankového protokolu zapíše průjezd branky takto: Správné projetí vodorovným proškrtnutím, nesprávné příslušným počtem trestných bodů. Pořadatel musí v cíli vést protokol závodníků podle jejich startovních čísel tak, jak dojíždějí do cíle.

5.5. Brankový rozhodčí zapíše závodníkovi na brance pouze vyšší dosažené tr. body.

Příklad:

a) Závodník udělal předběžný dotyk 5 tr. bodů a branku projel bez tr. bodů - rozhodčí zapíše závodníkovi 5 tr. bodů.

b) Závodník udělá předběžný dotyk 5 tr. bodů a tutéž branku neprojede - rozhodčí zapíše závodníkovi pouze 20 tr. bodů za neprojetí branky.

5.6. Byl-li závodník dostižen dalším závodníkem, má dostižený závodník morální povinnost mu uvolnit dráhu. Členové sboru rozhodčích jsou oprávněni diskvalifikovat závodníka, který zejména:

- nesplňuje bezpečnostní podmínky bodu 2

- soutěží jinak, než čestným způsobem, poruší pravidla ČPV nebo je jeho chování v rozporu s nimi, např. ohrožuje-li ostatní účastníky závodu

- úmyslně poškozuje zařízení trati

- za předčasný start mimo startovní pořadí

- opakovanou jízdu se startovním číslem

- opakovaně neuposlechne pokynů členů sboru rozhodčích

- nedodržení povinného přenášení

- neodstartuje či nedokončí závod.

Diskvalifikovaného závodníka označí rozhodčí do protokolu písmenem D s uvedením důvodu diskvalifikace.

 

6. Výpočet výsledků v jednotlivém závodě

6.1. Každý závod je hodnocen samostatně. Toto hodnocení slouží jako podklad pro vyhodnocení celého ČPV.

6.2. Výpočet výsledků - jednotlivci. Konečné pořadí závodníka v kategoriích je určeno výsledným časem, který se vypočte součtem času naměřeného na trati a trestných bodů, přičemž 1 trestný bod = 1 minuta. V případě rovnosti výsledného času je lepší ten, který má méně trestných bodů. V případě rovnosti výsledného času i trestných bodů obsadí jedno místo (X) dva (nebo více) závodníků a získají body za toto umístění. Další (horší) závodník obsadí pořadí X + počet závodníků se stejným časem a obdrží i příslušný počet bodů. Čas je měřen a vypočítáván s přesností na sekundy.

6.3. Z takto získaných výsledků zpracuje pořadatel výsledkové listiny jednotlivých kategorií a věkových skupin, které rozešle zúčastněným složkám a sekci VT ČSK. Ve výsledkové listině je nutno uvést trestné body a čas.

6.4. Výsledky z jednotlivých závodů slouží jako podklad k celkovému vyhodnocení.

Ohodnocení v závodu bude přepočteno na body vztahem P = (1 - K/Y) .100, kde K = pořadí

závodníka v závodě, Y = počet startujících v jeho kategorii. Do celkového počtu bodů se

zahrnou body za všechny lodě, které byly přihlášeny k závodu (tj. včetně lodí, které závod

nedojely nebo byly diskvalifikovány).

Pro výpočet výsledků závodů je stanovena minimální hodnota Y = 100.

6.5. Výpočet výsledků - oddíl je hodnocen tak, že se sečtou body 5 nejúspěšnějších v ČSK registrovaných závodníků příslušného oddílu. Lepší je ten oddíl, který získal více bodů. V případě bodové shody je lepší ten oddíl, jehož další závodník se umístí na lépe bodovaném místě.

 

7. Výpočet celkových výsledků ČPV

7.1. Pro každý rok stanovuje výbor ČPV celkový počet závodů a rovněž stanoví jejich počet, který bude brán do celkového hodnocení.

7.2. Zpracovatel (výbor sekce VT ČSK) z výsledkových listin zpracuje pro celkové hodnocení soutěže dvě výsledkové listiny jak pro jednotlivce tak pro oddíly. Jedna bude obsahovat všechny závodníky (členy i nečleny ČSK) a všechny oddíly, skupiny apod. Druhá výsledková listina (pro vyhodnocení pohárové soutěže ČSK) bude obsahovat pouze pro jednotlivce a oddíly organizované v ČSK.

7.3. Výpočet výsledků jednotlivců. Výsledky z jednotlivých závodů slouží jako podklad k celkovému vyhodnocení. Závodník si z každého závodu přináší bodové ohodnocení, které odpovídá jeho umístění ve výsledkové listině příslušné kategorie. Do celkového hodnocení kategorie se závodníkovi sčítají takto získané body z nejlépe hodnocených závodů, jejichž počet se určí se určí ze vztahu y = x/2 + 1, kde x je počet uspořádaných závodů, y je po zaokrouhlení na celé číslo dolů počet započítaných nejlepších závodů. Lepší je ten, který získá více bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v dalších absolvovaných závodech. 

7.4. Výpočet výsledků oddílů. Pro celkové hodnocení oddílu slouží hodnocení oddílu v jednotlivých závodech. Sčítají se body, které oddíl získal z nejlépe hodnocených závodů, jejichž počet se určí se určí ze vztahu y = x/2 + 1, kde x je počet uspořádaných závodů, y je po zaokrouhlení na celé číslo dolů počet započítaných nejlepších závodů. Lepší je ten oddíl, který získal více bodů. Při shodě bodů rozhoduje další lépe bodovaný závod.

7.5. Pro rok 2009 je vyhlášeno 8 závodů ČPV.

 

 

 

Za výbor sekce vodní turistiky ČSK

25. února 2009

Ing. Jiří Hodic, v.r.

 

Přihlaš se, aby jsi mohl komentovat

Vodácký oddíl TJ Union Plzeň, Radčická 4,  Plzeň

Copyright © 2014. All Rights Reserved.


DMC Firewall is a Joomla Security extension!